Peasants

Naruto 30 Day Challenge: Remade
Day 5 - Favourite Sensei - Hatake Kakashi